Máy photocopy ricoh báo lỗi SC

Máy photocopy Ricoh báo lỗi SC 101, SC 102, SC 103, SC 104, SC 105, SC 106

Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001 Máy photocopy Ricoh báo lỗi SC 101, SC 102, SC 103, SC 104, SC 105, SC 106
KIỂM TRA:   – Đèn Chụp Bị Lỗi.
                      – Dây Cáp Đèn Chụp Bị Lỗi
                      – Mẩu Trắng Bị Lỗi
                      – Board CCD Bị Lỗi

Máy photocopy Ricoh báo lỗi SC 120, SC 121, SC 123, SC 124, SC 125, SC 126

Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001 Máy photocopy Ricoh báo lỗi SC 120, SC 121, SC 123, SC 124, SC 125, SC 126
KIỂM TRA:    – Mô Tơ Scan Bị Lỗi
                       – HP Sensor Bị Lỗi
                       – Dây Cáp Scan Bị Lệch
                       – Board Scan Bị Lỗi

Máy photocopy Ricoh báo lỗi SC 120, SC 121, SC 123, SC 124, SC 125, SC 126

Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001 Báo Lỗi SC 201, SC 202, SC 203, SC 204, SC 205, SC 206, SC 220, SC 221, SC 231, SC 240
KIỂM TRA:    – Hộp Laser Bị Lỗi

                       – Dây Cáp Bệ Laser Bị Lỗi
                       – Controller Bị Lỗi

Máy photocopy Ricoh báo lỗi SC 300,SC 301, SC 302, SC 303, SC 304, SC 305, SC 306

Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001 Báo Lỗi SC 300,SC 301, SC 302, SC 303, SC 304, SC 305, SC 306
KIỂM TRA:    – Cây Sạc Bị Lỗi( Dây Corona, Đế)
                       – Khung Drum Bị Lỗi
                       – Board Sạc Bị Lỗi

Máy photocopy Ricoh báo lỗi SC 350, SC 351, SC 352, SC 353, SC 354, SC 355, SC 356

Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001 Báo Lỗi SC350, SC 351, SC 352, SC 353, SC 354, SC 355, SC 356
KIỂM TRA:    – ID Sensor Bị Lỗi
                       – Đứt Dây Điện
                       – Mainboard Bị Lỗi

Máy photocopy Ricoh báo lỗi SC 389, SC 390, SC 391, SC 392, SC 393, SC 394

Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001 Báo Lỗi SC 389, SC 390, SC 391, SC 392, SC 393, SC 394
KIỂM TRA:    – TD Từ Bị Lỗi
                       – Mực Trong Từ ít/ Nhiều
                       – Đứt Dây điện
                       – Mainboard Bị Lỗi

Máy photocopy Ricoh báo lỗi SC 401, SC 402, SC 403, SC 404, SC 411

Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001 Báo Lỗi SC 401, SC 402, SC 403, SC 404, SC 411
Kiểm TRA:     – Cây Transfer Bị Lỗi
                       – Khung Belt bị Lỗi
                       – Board Sạc Bị Lỗi

Máy photocopy Ricoh báo lỗi SC 440

Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001 Báo Lỗi SC 440
KIỂM TRA:     – Mô Tơ Chính( Máy Lớn) Bị Lỗi
                       – Khung Drum Bị Kẹt
                       – Cơ Khí Bị Kẹt
                       – Mainboard Bị Lỗi

Máy photocopy Ricoh báo lỗi SC 440

Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001 Báo Lỗi SC 441
KIỂM TRA:     – Mô Tơ Từ Bị Lỗi
                       – Hộp Từ Bị kẹt
                       – Cơ Khí Bị Kẹt
                       – Mainboard Bị Lỗi

Máy photocopy Ricoh báo lỗi SC 500

Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001 Báo Lỗi SC 500
KIỂM TRA:      – Mô Tơ Chính( Máy Nhỏ) Bị Lỗi
                        – Cụm PCU Bị Kẹt
                        – Cơ Khí Bị Kẹt
                        – Mainboard Bị Lỗi

Máy photocopy Ricoh báo lỗi SC 490

Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001 Báo Lỗi SC 490
KIỂM TRA:       – Ổ Mực Bị Lỗi( Mô Tơ, Nhông)
                         – Đứt Dây Điện
                         – Mainboard Bị Lỗi

Máy photocopy Ricoh báo lỗi SC 495

Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001 Báo Lỗi SC 495
KIỂM TRA:        – Mực Hồi Trước Bị Lỗi
                          – Mainboard Bị Lỗi

Máy photocopy Ricoh báo lỗi SC 496

Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001 Báo Lỗi SC 496
KIỂM TRA:       – Mực Hồi Sau Bị Lỗi
                          – Mainboard Bị Lỗi

Máy photocopy Ricoh báo lỗi SC 501, SC 502, SC 503, SC 504, SC 505, SC 506, SC 507, SC 508

Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001 Máy photocopy Ricoh báo lỗi SC 501, SC 502, SC 503, SC 504, SC 505, SC 506, SC 507, SC 508
KIỂM TRA:        – Mô Tơ Nâng Khay Bị Lỗi
                          – Cơ Khí Nâng Khay Bị Lỗi
                          – Mainboard Bị Lỗi

Máy photocopy Ricoh báo lỗi SC 510, SC 511, SC 512

Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001 Báo Lỗi SC 510, SC 511, SC 512
KIỂM TRA:         – Mô Tơ Đẩy Khay Thùng Bị Lỗi
                           – Đứt Dây Cáp
                           – Mainboard Bị Lỗi

Máy photocopy Ricoh báo lỗi SC 541, SC 542, SC 543, SC 544, SC 545, SC 547, SC 548

Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001 Máy photocopy Ricoh báo lỗi SC 541, SC 542, SC 543, SC 544, SC 545, SC 547, SC 548
KIỂM TRA:         – Thermistor Bị Lỗi
                           – Cầu Chì Nhiệt Bị Lỗi
                           – Đèn Sấy Bị Lỗi
                           – Socket Sấy Bị Lỗi
                           – Board Nguồn Bị Lỗi

Máy photocopy Ricoh báo lỗi SC 670, SC 672

Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001. Máy photocopy Ricoh báo lỗi SC 670, SC 672
KIỂM TRA:        – Thanh Ram Bị Lỗi
                           – Ổ Cứng Bị Lỗi
                           – Controller Bị Lỗi
                           – Board Nguồn Bị Lỗi

>>> Xem thêm địa chỉ bán máy photocopy ricoh chính hãng giá rẻ tại TPHCM
Hy vọng bài viết này sẽ hộ trợ các bạn kiểm tra được lôi trên dòng máy mình đang sử dụng. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ số kỹ thuật công ty Photocopy Suncorp để được tư vấn miễn phí.
Dịch vụ Kỹ Thuật : 0915 199 166

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *